วิธีการตรวจรับสินค้าและคัดแยกบรรจุภัณฑ์

การตรวจรับสินค้าและคัดแยกบรรจุภัณฑ์

  • กรณีที่พบว่ากล่อง หรือบรรจุภัณฑ์เสียรูป กล่องโทรทัศน์บุบ หลังจากเปิดกล่องพบว่าสินค้าที่จัดส่งมาในบรรจุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย และควรรีบทำการตรวจแล้ว ทำการคัดแยกออกมารวมกัน แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมส่งคืน และเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย
  • กรณีที่พบว่าสินค้าในกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์เสียรูปจากการจัดส่ง หลังจากเปิดกล่องพบว่าสินค้าที่จัดส่งในบรรจุภัณฑ์บุบ บวม และควรรีบทำการตรวจแล้วทำการคัดแยกออกมารวมกัน แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมส่งคืน และเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือส่งสินค้าคืนโดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

  • รายงานความเสียหาย เมื่อรับสินค้าควรแจ้งความเสียหายให้แห่ผู้จัดส่งทราบ โดยส่งรายงานไปที่ผู้จัดส่ง เพื่อรับทราบ พร้อมถ่ายรูป หรือแจ้งให้ทราบ ขณะรับสินค้าหน้าท่า การส่งสามารถส่งทางแฟกซ์ หรืออินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ หรือจดหมาย ต้องมีรายละเอียดความเสียหายชัดเจน
  • ตัวแทนหรือเจ้าของตรวจสอบความเสียหาย โดยจะเข้าตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหาย การวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ว่าสอดคล้องกับที่ระบุในเอกสารจัดส่งหรือไม่ บางครั้งจะตรวจสอบที่คลังสินค้า หรือส่งกลับไปยังต้นทาง เมื่อตรวจเสร็จจะแจ้งผลการวิเคราะห์ความเสียหายที่สามารถส่งผ่านทางแฟกซ์ หรืออินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ หรือจดหมาย
  • อนุญาตให้ส่งคืนหรือชดเชยค่าเสียหาย เมื่อพบว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อ หรือคลังสินค้า กรณีที่ตรวจที่คลังสินค้าหรือผู้จัดส่ง จะยอมให้ส่งคืนและชดเชยค่าเสียหายโดยออกเอกสารรับรองไว้ และกรณีส่งไปตรวจในหน่วยงานของเจ้าของสินค้าและแจ้งเพื่อจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายเท่านั้น
  • เจ้าของสินค้าทบทวนเอกสาร เจ้าของสินค้าจะร่วมกับผู้จัดส่งจะรับการส่งสินค้าทดแทน และทำการชดเชยค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยจะตรวจสอบความครบถ้วนและสมบรูณ์ของเอกสาร เช่นต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า หรือใบตราส่ง เอกสารแจ้งความเสียหายที่อนุมัติยอมรับความเสียหายและข้อมูล
  • จ่ายค่าชดเชยเสียหาย เมื่อทวนสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจ่ายชดเชยค่าเสียหาย

แนวทางการบรรจุหีบห่อและติดฉลาก

  • แนวทางปฏิบัติพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่จะทำการบรรจุหีบห่อ ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม และทำการบรรจุหีบห่อตามลักษณะสินค้าที่ถูกต้อง สามารถป้องกันความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งและการจัดส่งได้ ซึ่งมีข้อแนะนำดังนี้
  • เลือกขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าที่บรรจุ โดยต้องสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ วัสดุที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ลดการกระแทก ที่มีความทนทาน พร้อมกันนั้นต้องมีวัสดุที่ปิดผลึกสินค้าที่เหมาะสม

 

แนะนำ  เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวตั้ง,เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวนอน,เครื่องแพ็คแนวตั้ง,เครื่องแพ็คแนวนอน,เครื่องบรรจุขนม

You may also like...